ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ทุกคนเข้าสู่รั้ว เขียว - ขาว โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม